موفقیت

      آن سوی ناکامی ها خدایی است

که داشتنش جبران همه ی نداشته هاست

 


موفقیت چیزی جز درک درست شرایط ( شرایطی که هم اکنون داریم ) و به کار بستن یک روش اثرگذار و ثمره بخش نیست. راه موفقیت راه طولانی و سختیه اما در هر حال بهترین راه .

 موفقیت یعنی رسیدن به آرامش درونی ، یعنی رسیدن به رضایت از زندگی ، یعنی درک حضور خدا در همه جا و همه وقت  ...

موفقیت یعنی...