همسفر من ، به خدا اعتماد داشته باش ، هیچکسی بهتر از او ، خدایی و اداره کردن دنیا رو بلد نیست ، خدا در قرآن گفته : من از رگ گردن به شما نزدیکترم ، من و شما همچین خدایی داریم ، مطمئن باش حواسش به ما هست و درد ودلمون را می داند ...

یادمون نشه که فقط وظیفه داریم تلاش کنیم و اندکی صبر ، به خدا اعتماد داشته باشیم ، به زودی نوبت خوشحالی ماست ...