اشتباه یعنی باخت ، اشتباه دوباره یعنی باخت دوباره ...

اگه میخای بری خودارضایی کنی ، باخت منتظرته ...

باخت ته خط نشسته و آماده استقبال کردن از توست ...

فقط اینو بدون هر وقت برنامه می چینی برای گناه و خودارضایی ، بدون داری برنامه می چینی برای باختن ،همیشه ته خط ، خودت با تمام وجودت می فهمی که باختی ...


وقتی خودارضایی رو کنار بزنی ، یعنی باخت رو کنار زدی ...