با خودارضایی ، راه خیر و برکت در زندگی ات بسته میشه !!!

تو تعیین میکنی زندگی ات زیبا بشه یا تلخ ، البته همه چیز دست خداست ، اما خدا هیچ وقت نمیخاد تو ، دلگیر و ناراحت و افسرده باشی !

وقتی تو ، مدام گناه میکنی ، خدا چی کار کنه ! وقتی تو با گناه ، روح خودتو سیاه کردی ، خدا چی کار کنه !!!

این سوال مهم رو از خودت بپرس : چقدر من مقصرم ؟؟؟

در روزهای ترک ، شاد هستی و با روحیه ، چون خودت خواستی ، خودت گناه نکردی و خدا برکتش رو بهت داده 

راه رسیدن به خیر و برکت خدا اینه که ...

تو وظایفت رو درست انجام بدی ، اگه تو گناه کنی ، خیر و برکت و آرامشی در کار نیست ، راه خیر و برکت رو نبند 

آدمی که گناه میکنه ، خدا رو دوست نداره ! دروغ میگه که خدا رو دوست داره ! دوست داشتن به عمله ...

در زیر لب زمزمه کن : من گناه نمی کنم ، زیرا خدا رو دوست دارم ...

با ترک خودارضایی ، با ترک گناه ، زندگی ات خود به خود در ریل و مسیر درست قرار می گیره ، باور کن خود به خود قرار می گیره ...