امید روزهای تنهایی و سختی ...

یکی هست که خیلی در حقش نامردی کردی ، اما هیچ وقت رویش رو از تو بر نگردونده !

یکی هست که از همه غم های دلت خبر داره ، غم ها و رازهایی که با مادرت هم نمیتونی در میون بگذاری ، اما با اون میشه !

یکی هست که هیچ وقت از دوستی باهاش پشیمون نشدی ، هیچ وقت !

یکی هست که خیلی در حقت خوبی کرده ، اما تو با گناهت ازش تشکر کردی !

روزهایی میرسه که می فهمی خیلی تنهایی ، تنهای تنها ، اما ...

یکی هست که در اون تنهایی و بی کسی ، حرفاتو گوش میده ...

تا کی به این خوب ، بد کنیم ؟؟!

فرستنده : بنده روسیاه و همیشه شرمنده

گیرنده : خدای مهربانتر از مادر ، تنها امید روزهای تنهایی و سختی ...