زندگی کجایی ؟ ما داریم میاییم ...

زندگی یعنی تلاش ، زندگی یعنی فرار از تنبلی ، زندگی یعنی رفاقت با خدایی که رفیق روزهای سختی و تنهاییست ...

گذشته پشت سرته و آینده پیش روت ، نگاهت رو به جلو باشه ، از گذشته فقط تجربه هاشو به یاد داشته باش ، بقیه رو بی خیال ، گذشته اسمش روشه ، گذشته و تموم شده رفته پی کارش ...

از آینده نترس ، اینکه آینده ات چی باید بشه ، سرنوشت کار و ازدواج و سایر دل مشغولی های زندگی خانوادگی ات

خدا حواسش به تو هست ، یک لحظه به این فکر کن که مادرت چقدر مهربونه ، مادرت و مهر مادری اش رو خدا خلق کرد ، پس خدا دیگه چیه ؟!

اجازه نده گناه ...

دوباره وارد زندگیت بشه ، ورود گناه یعنی خروج خدا و زندگی بدون پشتیبانی خدا کمر شکن و پر اضطرابه ...

گناه ، تو رو کوچیک میکنه ، یه آدم ضعیف و کوچیک نمیتونه در زندگی رو پای خودش بایسته ، برای زندگی کردن باید مرد باشی ...

با خوندن نماز اول وقت انگار جلیقه ضد گلوله می پوشی ، جلیقه ای که در برابر سختی های زندگی و وسوسه های کثیف از تو محافظت می کنه ...

و خدایی که مهر و محبت مادری رو خلق کرد ، خدایی که مهربان تر از مادر است ...