برای رسیدن به آرزوهایت ...

با ادامه دادن خودارضایی کارت به جایی می رسه که اینقدر حواس پرت و گیج میزنی که دست چپ و راستت رو تشخیص ندی !

خودارضایی بهره هوشی تو رو پایین میاره ، به خاطر اینکه هر دفعه انرژی زیادی رو تلف میکنی ، انرژی که برای نیرو رساندن به بدنت باید صرف می شد ...

به خاطر چند لحظه گناه ، باعث این همه آسیب به جسم و روحت میشی ؟؟! این آسیب ها بعد هر دفعه خودارضایی صد در صدیه ...

به خدا بترس از آینده ات ! یه آدم گیج ، یه آدم ضعیف و بی دست و پا ، یه آدم داغون که قراره در آینده پدر یا مادر بشه !

وقتش نرسیده با خدا دوست بشی ؟؟؟

خدا همونه که ...

این همه خودارضایی کردی  ، اما به روت نیاورده ...

این همه بهت فرصت  توبه مجدد داده ، فرصت پشت فرصت ...

خدا در قرآن گفته اگه توبه کنی ، نه تنها می بخشمت ، دوستت هم دارم ...

تو اگه ترک کنی ، بزرگترین لطف رو به خودت کردی ، بعدش به خانواده ات و آینده ات ، مهمتر از همه باعث خوشحالی خدا میشی ...

آیا این اهداف ، انگیزه خوبی برای ترک خودارضایی ات نیست ؟؟؟