سلام بر زندگی ...

دلت تنگ نشده برای روزهایی که روحت قوی بود ؟ روزهایی که از پاک بودن خودت لذت می بردی ؟ روزهایی که محکم قدم بر میداشتی ...

روزهایی که به خودت افتخار می کردی ...

خودارضایی همه این خوبی ها رو ازت گرفت ، حالا از خودت خجالت می کشی ، دیگران جای خود ، حالا پیش خودت ، پیش وجدان خودت هم خجالت زده و شرمنده هستی !

بیا تصمیم بگیر دوباره قوی بشی ، تصمیم بگیر آدمی بشی که ... 

پیش وجدانش سرش بلنده ، آدمی که از خودش بدش نمیاد ...

یه چیز هست که حتی از نماز و روزه هم ، بیشتر آدمو پیش خدا عزیز میکنه ؟ میدونی اون چیه ؟

اون ترک گناه هست ، ترک گناه ...

در فصل بهار ، لباس کثیف و سیاه گناه رو با لباس جدید پاک بودن عوض کن ، با ترک خودارضایی ، به زندگی سلام کن ...

سلام زندگی ، من آمدم ...