این راه که تو می روی ، به ترکستان است !!؟

افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون ( آیه 115 سوره مومنون)

آیا چنین فکر می کنید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و هرگز ...


الم تکن آیاتی تتلی علیکم ( آیه 105 سوره مومنون)

آیا آیات من برای شما تلاوت نمی شد ؟