نفس های آخر ...

از پا تا زیر گلویت غرق در گناه و کثافات هستی ، فقط داری نفس می کشی ، اما با یک مرده فرقی نمیکنی ...

دیگه اسیر شدی ، زندانی هستی ، نمیتونی خودتو آزاد کنی ، الآن چند مدته که اسیر و زندانی خودارضایی هستی ؟!

چشمهایت بدون دیدن صحنه های گناه ، بدون دیدن صحنه های مبتذل سایتهای اینترنتی نمیتونه ...

آدرس تمام سایتهای غیر اخلاقی رو از بر شدی ، از بس که بهشون سر زدی ، این سایتها رو مثل آدرس خونه اتون دقیق میشناسی !

یک آینده تیره و تار و یک آخرت سوزان در انتظارت نشسته اند ...

پس پیش به سوی  بدبختی و غم و آینده ای بسیار تاریک !!!

پیش به سوی دادگاه الهی در قیامت با سری که از روی شرمندگی به سمت پایین هست و هیچ حرفی برای گقتن نداره ...

من آماده ام برای تحمل عذاب خدا و با تمام وجود ، خودم را لایق این عذاب می دانم ...

می سوزم و می سازم ، چون با تمام فرصت های خدا ، نتوانستم این گناه کبیره رو ترک کنم ...

به این سخن خدا در قرآن توجه کن ، آیه 56 سوره نسا :

و آنان را به زودی در آتش دوزخ درافکنیم که هر چه پوست تن آنها بسوزد ، آنان را پوست دیگری جایگزین کنیم

تا سختی عذاب را بچشند که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت است .